Wales news

 • Hiraeth

  Tearfund supporter Susan Jones is a first language Welsh speaker and recently volunteered with Tearfund Go to visit partners in Zambia. We caught up with her when she returned home to Wales to find out about her experience. Although Susan had been to Zambia in 1992, she was excited to see the work…

  Read more
 • Hiraeth

  Cymraeg ydy mamiaith Susan, sy’n gefnogwr Tearfund, a bu’n gwirfoddoli’n ddiweddar gyda Tearfund Go yn ymweld â phartneriaid yn Sambia. Fe gawson ni sgwrs â hi wedi iddi ddychwelyd adre i Gymru i glywed am ei phrofiad. Er y bu Susan yn Sambia ym 1992, roedd hi’n gyffrous i weld gwaith Tearfund…

  Darllen mwy
 • So far, soap good

  Like many, I have been challenged around ideas of consumption. At first I felt overwhelmed by the ‘plastic problem’ – with supermarkets and large stores offering little in the way of plastic-free alternatives. So, I decided to look at independent businesses. I was encouraged to find many smaller…

  Read more
 • Sebon i fi… ac i’r ci

  Rwyf i, fel llawer o bobl, yn cael y defnydd a wnawn o bethau yn y cartref yn dipyn o her. I ddechrau, ro’n i’n teimlo nad oedd dim y gallwn ei wneud am y ‘broblem blastig’ – gydag archfarchnadoedd a siopau mawr yn cynnig cyn lleied o ddewisiadau di-blastig. Ond fe benderfynais edrych ar fusnesau…

  Darllen mwy
 • Mean Green Cleaning Machine

  By Jennie Weaver If you’re anything like me, you might be thinking about how to tackle this problem of plastic pollution. Over the last six years, my life has changed from living in a shared house with friends, with just one shelf in the fridge and two food cupboards, to being part of a family of…

  Read more
 • Yr hen ffordd Gymreig o ... lanhau

  Gan Jennie Weaver Os ydych yn debyg i fi, mae’n siŵr eich bod yn ceisio meddwl am ffyrdd o leihau llygredd plastig. Dros y chwe blynedd diwethaf mae fy mywyd wedi newid yn fawr. Lle’r oeddwn i’n rhannu tŷ gyda ffrindiau gan ddefnyddio un silff yn yr oergell a dau gwpwrdd bwyd, erbyn hyn rwy’n rhan…

  Darllen mwy
 • Crackers for plastic-free

  By Sarah Sutton When it comes to lunch, I am a creature of habit and every day I have the same crackers. They are delicious, but the problem is they are wrapped in TWO loads of single-use plastic. It seems unnecessary, and so I was determined to do something about it. So I decided that for my…

  Read more
 • Cracers di-blastig i ginio

  Gan Sarah Sutton Rwy’n un o’r bobl ‘na sy’n bwyta’r un peth i ginio bob dydd ac ar un adeg ro’n i’n prynu yr un cracers bob tro. Maen nhw’n flasus iawn ond y broblem yw bod DWY haen o blastig un-tro o’u cwmpas. Ro’n i’n teimlo bod hynny’n ddiangen ac ro’n i’n benderfynol o wneud rhywbeth am y peth.…

  Darllen mwy
 • The Bee's Knees

  By Fiona Michael A year ago I decided to make a radical change in my life – one that has opened up a whole new world to me! It was a small change, and I made it because I became increasingly aware of the amount of plastic wrapping I was throwing away as I cleared out the lunchboxes every evening. I…

  Read more
 • Cwyrlen am eich Cinio

  Gan Fiona Michael Flwyddyn yn ôl fe benderfynais wneud newid bychan sydd wedi agor y drws ar fyd newydd i mi! Ro’n i wedi dod yn fwyfwy ymwybodol mod i’n taflu llawer o blastig wrth glirio’r bocsys bwyd bob nos. Fy Llw Plastig i oedd dechrau defnyddio cwyrlenni (beeswax wraps) yn lle bagiau…

  Darllen mwy