Sebon i fi… ac i’r ci

Rwyf i, fel llawer o bobl, yn cael y defnydd a wnawn o bethau yn y cartref yn dipyn o her. I ddechrau, ro’n i’n teimlo nad oedd dim y gallwn ei wneud am y ‘broblem blastig’ – gydag archfarchnadoedd a siopau mawr yn cynnig cyn lleied o ddewisiadau di-blastig. Ond fe benderfynais edrych ar fusnesau annibynnol. Ro’n i’n falch o weld bod llawer o gwmnïau llai yn gwneud ymdrech fwriadol i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd a’u bod yn ystyried eu cadwyni cyflenwi yn ofalus.

Mae ein hystafelloedd ymolchi’n llawn shampŵs, jeliau a hylifau croen – y rhan fwyaf ohonynt mewn poteli a blychau plastig. Ar ôl gweld effaith y plastigau caled hyn ar ein moroedd a faint o amser mae’n ei gymryd iddynt bydru, fe sylweddolais fod y broblem yn cychwyn yn fy nghartref i. Os oes gennych ryw fath o siop ddi-wastraff yn yr ardal, gallwch fynd â’ch hen boteli yno i gael eu hail-lenwi. Ond, er mwyn cael mwy o effaith, fe benderfynais i brynu llai o blastig yn hytrach na’i ailddefnyddio neu ei ailgylchu. Trwy wrthod plastig, does dim rhaid poeni sut i gael gwared ohono.

Cymerais gam syml i ddechrau – yn lle jel cawod fe brynais faryn o sebon gan The All Natural Soap Co. Ar ôl ei ddefnyddio ychydig o weithiau, roeddwn wrth fy modd â’r sebon! Mae’r cwmni hwn yn defnyddio glyserin naturiol i wneud sebon â llaw ac mae'n seboni'n dda. Mae’n hyfryd ar fy nghroen! Mae’r sebonau’n fioddiraddiadwy, ychydig o ddefnydd pecynnu a ddefnyddir ac mae llawer ohonynt yn rhai fegan. Roedd hi’n braf cael dewis fy hoff liwiau ac arogleuon gan wybod bod y sebon yn lles i fy nghorff a’r amgylchedd, gan nad yw’n cynnwys cemegau niweidiol fel SLS, parabenau nac olew palmwydd.

Mae sawl peth y gallwch eu gwneud i gael gwerth eich arian trwy wneud i’r sebon bara'n hirach – gallwch ei dorri'n ddarnau llai a gofalu ei gadw'n ddigon pell o lif y gawod. Fe wnes i fuddsoddi mewn dysgl sebon o ddarnau bambŵ er mwyn sicrhau bod y dŵr yn dianc rhwng y darnau ac nad yw’r sebon yn meddalu. Rwy’n credu bod un baryn yn para rhwng pedair a chwe wythnos os ydw i’n cael cawod bob dydd.

Ers i mi newid i’r sebon, rwy wedi sylw bod llawer o siopau’r ardal y cadw sebonau a nwyddau eraill ar gyfer y croen a wneir fesul tipyn bach, am bris rhesymol. (Mae ‘na sebon tebyg ar gyfer cŵn hefyd – yn llawn olewau naturiol ar gyfer Mot neu Carlo!)

Mae’r her wedi gwneud i mi feddwl yn fwy beirniadol am y pethau rwy’n eu prynu. Yn ddiweddar, mae fy ffydd wedi effeithio fwy ar fy ffordd o fyw wrth i mi geisio prynu cynnyrch masnach deg a gwneud dewisiadau moesegol. Erbyn hyn rwy’n ceisio dewis pethau heb eu lapio mewn plastig sy’n gymaint o fwrn ar y cread. Mae Duw wedi dangos i mi pa mor agos yw’r berthynas rhwng pobl, anifeiliaid a’r amgylchedd a'i bod yn hollbwysig i ni feddwl am ein heffaith arnyn nhw i gyd er mwyn gweithredu’n deg ac yn ystyriol.

Dyma newidiadau syml y gall pawb eu gwneud, felly ymunwch â ni i gymryd #LlwPlastigCymru a gwneud un newid heddiw.