Yr hen ffordd Gymreig o ... lanhau

Gan Jennie Weaver

Os ydych yn debyg i fi, mae’n siŵr eich bod yn ceisio meddwl am ffyrdd o leihau llygredd plastig. Dros y chwe blynedd diwethaf mae fy mywyd wedi newid yn fawr. Lle’r oeddwn i’n rhannu tŷ gyda ffrindiau gan ddefnyddio un silff yn yr oergell a dau gwpwrdd bwyd, erbyn hyn rwy’n rhan o deulu o bedwar lle caiff y cypyrddau bwyd eu gwagio a’u hail-lenwi’n ddi-stop. Rwy’n gorfod meddwl bob dydd am focsys bwyd a beth i'w gael i swper. Rwy bob amser yn bwriadu cynllunio prydau ymlaen llaw ond gan amlaf mae’n haws dewis rhywbeth sydyn a chyfleus.

Roedden ni wedi gwneud rhai newidiadau’n barod, fel defnyddio clytiau/cewynnau a weips y gallem eu golchi, yn lle rhai un-tro. Ro'n i'n teimlo mai cam nesaf y daith fyddai gwneud newidiadau i'n ffordd o lanhau.

Ar gyfer fy Llw Plastig i, fe newidiais i ddefnyddio stwff naturiol i lanhau’r ystafell ymolchi – finegr gwyn distyll a soda pobi. Rwy’n arllwys y finegr i hen botel chwistrellu i lanhau ffenestri a drychau (hanner finegr/hanner dŵr). Rwy’n glanhau’r gawod, y bath a’r sinc â soda pobi a chlwt neu’n rhoi’r finegr a’r soda gyda’i gilydd i gael adwaith cemegol cyffrous ac i lanhau’n fwy effeithiol. Rwy hyd yn oed wedi dod ar draws ryseitiau i wneud tabledi toiled sy’n byrlymu wrth lanhau’r toiled. Gallwch brynu’r cynhwysion hyn i gyd mewn poteli gwydr neu focsys cardfwrdd, felly dwi’n defnyddio llai o blastig.

Yn y gegin, rwy wedi dechrau defnyddio brwsh sgwrio pren aml-dro. Rwy’n gorfod newid pen y brwsh weithiau ond mae modd ei gompostio gan ei fod wedi’i wneud o ffibrau naturiol. Rŷn ni’n dal i brynu hylif peiriant golchi llestri, ond yn mynd â’r botel i siop ail-lenwi pan fydd yn wag.

Mae’r Llw Plastig wedi rhoi cyfle i mi ystyried beth rwy’n ei wneud a pham. Fe sylweddolais ‘mod i’n fwy tueddol nag a feddyliais o ddilyn y llwybr hawdd. Erbyn hyn rwy’n meddwl mwy am fy effaith ar y blaned – rwy’n myfyrio ac yn gweddïo tipyn am y cyfrifoldeb o ofalu am y byd. A gan fod glanhau â soda pobi’n cymryd mwy o amser, mae’n gyfle i droi tasg ddiflas yn llafur cariad, gan ddiolch i Dduw am holl bethau da y byd, a gweddïo am adferiad i’r ddaear.