Wales Team - Tîm Cymru

Wales Team - Tîm Cymru

facebook icon        email

Fiona Michael

Team Leader
Fiona provides strategic leadership for the Welsh team. She is also responsible for building key relationships with church leaders and Welsh major donors.

Arweinydd Tîm
Mae Fiona’n cynnig arweiniad strategol i dîm Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am feithrin cysylltiadau allweddol gydag arweinwyr eglwysi a phrif gyfranwyr Cymru.

01437 721139
fiona.michael@tearfund.org

Jennie Weaver

Project Manager
Jennie is a project manager for Tearfund Wales, providing support to help manage events for volunteers and supporters and developing online communication through social media.

Rheolwr Prosiect
Mae Jennie yn rheolwr prosiectau gyda Tearfund Cymru. Mae’n helpu gwirfoddolwyr a chefnogwyr i reoli digwyddiadau ac mae’n datblygu defnydd y mudiad o’r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o gyfathrebu.


jennie.weaver@tearfund.org

Beth Saunders

Church Engagement Executive
Beth uses the telephone and email to support church leaders and Tearfund church representatives across Wales, providing them with tools and resources which will help their churches explore God's heart for the global poor.

Swyddog Ymgysylltu ag Eglwysi
Mae Beth yn defnyddio'r ffôn a’r ebost i gefnogi arweinwyr eglwysig a chynrychiolwyr Tearfund mewn eglwysi ledled Cymru, gan gynnig syniadau ac adnoddau a fydd yn helpu eu heglwysi i ystyried y galon sydd gan Dduw dros dlodion byd.


beth.saunders@tearfund.org

Sarah Sutton

Specialist Volunteer Manager
Sarah seeks to serve our volunteers and the churches and chapels in Wales. She is also dedicated to supporting and mobilising our team of volunteers in Wales who speak in churches, organise community fundraising events or use their specialist skills for Tearfund.

Rheolwr Gwirfoddolwyr Arbenigol
Mae Sarah’n ymdrechu i wasanaethu ein gwirfoddolwyr a chapeli ac eglwysi Cymru. Mae hefyd yn ymroi i gefnogi a threfnu ein tîm o wirfoddolwyr yng Nghymru sy’n siarad mewn eglwysi, yn trefnu digwyddiadau codi arian yn y gymuned neu’n defnyddio eu sgiliau arbenigol er budd Tearfund.

sarah.sutton@tearfund.org

The Tearfund Wales Team work from their homes, working part time and during variable hours.
Mae Tîm Tearfund Cymru yn gweithio o'u cartrefi, yn gweithio'n rhan amser ac yn ystod oriau amrywiol.

Tearfund Cymru Wales
Salem Chapel
Salem Lane
Church Village
PONTYPRIDD, CF38 1PT
cymru@tearfund.org